Privacy Statement

Privacy verklaring Samenopvoeden.nl


Privacyverklaring

Samenopvoeden.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om je de mogelijkheid te geven om onze online cursussen te volgen.


Algemeen

Samenopvoeden.nl is onderdeel van ViaViela B.V. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens die wij via onze website verkrijgen. Hierbij wordt voldaan aan de actuele wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat :

  • je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt of een doel dat hiermee verenigbaar is, welke doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • wij zullen vragen om je (uitdrukkelijke) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is en zodat de verwerking in overeenstemming met de AVG plaatsvindt;
  • wij geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor of verenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Samenopvoeden.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover contact met ons op te nemen. Dit kan via onderstaande contactgegevens:

Samenopvoeden.nl

Europaplein 1

5684 ZC Best

Email info@samenopvoeden.nl

Telefoon 0499-201020

Kvk-nummer 17177094

 

Doel gegevensverwerking

Bij het gebruik van deze website verkrijgen en vragen wij bepaalde persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens worden door Samenopvoeden.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

Je de mogelijkheid geven om deel te nemen aan onze online cursussen

Voordat je een cursus kan maken, moet je een persoonlijk account aanmaken op Samenopvoeden.nl. Jouw (persoonlijke) gegevens vul je zelf in. Je kunt deze gegevens altijd inzien en wijzigen. Op basis van deze gegevens wordt jouw account gecreëerd. In je account is zichtbaar tot welke cursussen jij toegang hebt.

Een gepersonaliseerd cursuscertificaat maken

Wanneer je een online cursus succesvol hebt doorlopen, ontvang je een gepersonaliseerd certificaat. Dit certificaat is zichtbaar in jouw account op Samenopvoeden.nl

Je kunnen volgen en begeleiden in je leerproces

Op Samenopvoeden.nl kun je je inschrijven voor de diplomaroute MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn. We zullen je gegevens doorgeven aan ROC Rivor, zodat zij contact met je kunnen opnemen voor wat betreft jouw inschrijving voor de diplomaroute. Om je te kunnen volgen in je leerproces en je hierin te kunnen begeleiden worden wij door ROC Rivor op de hoogte gehouden van de voortgang van je diplomaroute.   

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van jouw toestemming daartoe. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken. We zullen vanaf dat moment de verwerking stopzetten.


Gegevens die wij verzamelen

We vragen gegevens uit bij het maken van een account (aanmelden) op Samenopvoeden.nl. Wanneer je de diplomaroute bij ROC Rivor voor het MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn via ons volgt, worden wij door ROC Rivor geïnformeerd over je leerproces. Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens bij het bezoeken van onze website. Hieronder volgt een uitgebreidere toelichting.


Gegevens account

Om een online cursus te kunnen volgen, via Samenopvoeden.nl, moet je een persoonlijke online account aanmaken. Bij het aanmelden vragen wij je om de volgende gegevens:

-              Voornaam

-              Achternaam

-              Geboortedatum

-              E-mailadres

-              Adres

-              Telefoonnummer


Bij MBO-2: E-mail communicatie tussen jou en ROC Rivor

Wanneer je de diplomaroute MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn volgt via ons, volgen we je leerproces en begeleiden we je hierin. Dit houdt in dat wij je accountgegevens doorgeven aan ROC Rivor en door ROC Rivor per e-mail  op de hoogte worden gehouden van de voortgang van je leerproces. Gedurende je leerproces nemen wij een aantal keer (telefonisch) contact met je op om je te helpen met je voorbereiding op examens.

 

Gegevens die we automatisch verzamelen via cookies

Samenopvoeden.nl gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen) om bezoekgegevens van onze site bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kun je in de browser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vind je deze onder Internet, Extra, Beveiliging, Aangepast niveau. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Als je de cookies accepteert, dan zullen deze gedurende maximaal 5 jaar in je computer opgeslagen blijven.

Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


Verstrekking aan derden

Wij kunnen de gegevens die je aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze dienstverlening.

Deze derde partijen zijn gevestigd binnen de Europese Unie en treden op als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens door ons verkregen zijn. Samenopvoeden.nl sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Samenopvoeden.nl doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden en een wachtwoordbeleid.  Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. Ook maken wij voor onze website gebruik van een SSL-verbinding (ofwel HTTPS) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.

 

Controle over je persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Je kunt je persoonsgegevens die je via je account hebt ingevoerd inzien of wijzigen door in te loggen in je eigen account op Samenopvoeden.nl. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens (die relevant zijn bij een overstap) door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Daarnaast kun je contact opnemen met info@samenopvoeden.nl bij vragen omtrent je persoonsgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand op je verzoek reageren. Het kan voorkomen dat, vanwege de aantallen of complexiteit van bepaalde verzoeken, deze termijn wordt verlengd met twee maanden. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we je hierover binnen deze eerste maand informeren. In het geval dat wij je verzoek afwijzen, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Het is daarnaast mogelijk om beroep bij de rechter in te stellen.


Bewaartermijnen

Samenopvoeden.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De noodzakelijkheid van deze gegevens wordt periodiek door ons getoetst.


Vragen?

Privacy is belangrijk. Mocht je vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover met ons contact op te nemen.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

 

Laatste wijziging: woensdag, 20 oktober 2021, 11:25